IN VIEW OF THE COVID-19 PANDEMIC, ACS(I)CON 2020 HAS BEEN POSTPONED. THE REVISED DATES WILL BE ANNOUNCED SOON.

LIVE & VIDEO WORKSHOPS DAY 1 | THURSDAY | 23 APRIL


TIMESLOT

KOPOU (Hall A)

RHINO (Hall B)

HOLONG (Hall C)

0900 – 1300 hrs

Gems of Dermatosurgery
Workshop Directors
Dr. Somesh Gupta
Dr. Niti Khunger

Workshop Faculty
Dr. Somesh Gupta
Dr. Dhanraj Chavan
Dr. Priya Prabhakaran
Dr. Niti Khunger
Dr. Kavish Chauhan
Dr. R. Raghunatha Reddy
Dr. Chander Grover
Dr. Meenaz Khoza
Dr. Shekhar Neema
Dr. Deepak Jakhar
Dr. Neha Taneja
Dr. Yogesh Bhingradia

Vitiligo Surgery
Workshop Directors
Dr. T. Salim
Dr. Munish Paul

Workshop Faculty
Dr. T. Salim
Dr. Dilip Kachhawa
Dr. Sanjeev Gupta
Dr. Munish Paul
Dr. Bikash Ranjan Kar
Dr. Kanika Sahni
Dr. Davinder Parsad

 

Injectables
Workshop Directors
Dr. Shehnaz Arsiwala
Dr. Rajetha Damisetty

Workshop Faculty

Dr. Shehnaz Arsiwala
Dr. Meera James
Dr. Gulhima Arora
Dr. Rajetha Damisetty
Dr. Pradeep Kumari
Dr. Sarker Mahmub Shamim
Dr. Abhay Talathi

 

1300 – 1400 hrs

Lunch

1400 – 1800 hrs

Lasers & EBD
Workshop Directors
Dr. Swapnil Shah
Dr. Sanjeev Aurangabadkar

Workshop Faculty
Dr. Swapnil Shah
Dr. Sanjeev Aurangabadkar
Dr. Jagjeet Sethi
Dr. A. Selvam
Dr. B. S. Chandrashekhar
Dr. Kaleeswaran
Dr. Abhishek De
Dr. David Padukadan
Dr. Sachin Dhawan
Dr. Atul Kathed
Dr. Shehnaz Arsiwala
Dr. Sandeep Arora
Dr. Jagdish Sakhiya

 

PRP & Thread
Workshop Directors
Dr. Rachita Dhurat
Dr. Meera James

Workshop Faculty
PRP
Dr. Rachita Dhurat
Dr. Sachin Verma
Dr. Sanober Daruwala
Dr. Divya Sharma
Dr. Mitali Jage
Dr. Rajesh Kumar

Threads
Dr. Meera James
Dr. Sarker Mahmub Shamim
Dr. Gulhima Arora

Sutures & Sclerotherapy
Workshop Directors
Dr. Biju Vasudevan
Dr. Nagesh T. S.

Workshop Faculty
Sutures
Dr. Biju Vasudevan
Dr. Ambresh Badad
Dr. Govind Mittal
Dr. Sujala
Dr. Harish Kumar

Sclerotherapy
Dr. T. Nagesh
Dr. Shilpa
Dr. Dhanraj Chavan